Askåterföring i skogen

Att forsla bort skogsråvara påverkar skogens växtlighet och hälsa, eftersom viktiga näringsämnen försvinner. För att kompensera förlusten av näring kan man under kontrollerade former återföra aska som utvunnits från skogliga restprodukter. På så sätt gynnas skogens långsiktiga produktionsförmåga och problem som markförsurning motverkas.

Om askåterföring
Peter Ask, skogsskötselspecialist på Svea Skog medverkade på Arena Skogs webbinarium om askåterföring, och gav deltagarna en inblick i ämnet.
Biobränsle utger en stor del av vår energiförsörjning. Redan för 10 år sedan gick biobränslet om det fossila bränslet och är numer vårt största energislag. Mycket av biobränslet kommer från skogsindustrin som olika typer av biprodukter. En hel del kommer även som skogsbränsle direkt från skogen, vilket till största del handlar om ”grot” – grenar och toppar, som blir över vid avverkning. Det är vanligt att man samlar ihop groten på hyggen för att sedan flisa och elda den i bland annat värmeverk. När man eldat groten blir det aska kvar, som består av ett koncentrat av olika ämnen. Det innehåller samma basiska näringsämnen, som finns i groten (bortsett från kväve som går förlorat vid förbränningen). När askan kommer ut ur en panna kan den vara reaktiv och svårhanterlig. Ofta läggs askan upp på ett upplag utomhus och efterhand härdas den av luftens fuktighet och regn, vilket gör den mindre reaktiv och lättare att hantera. Efter detta kan askan åter spridas till skogen.

Spridning av aska
När man sprider aska används ofta en omvänd skrotare med kran och en skopa, där man kan lasta på askan. Längst bak finns en askbehållare med en spridningsmekanism, så att man kan köra runt i skogen och fördela ut innehållet. Maskinen behöver kunna ta sig fram i ett bestånd, i första hand äldre bestånd eller bestånd med gallrings- och stickvägar som man med lätthet kan köra i. Man kan också köra vid hyggen och över småplantor. En del arealer kan vara svåråtkomliga på grund av exempelvis vattendrag och kanske inte lämpar sig alls för askåterföring.

Positiva argument för återföring av aska

  • Till största del återförs aska för att gynna markens långsiktiga produktionsförmåga samt för att bidra till naturens egna kretslopp. Många av mineralämnena och baskatjonerna som finns i askan plockas ut i samband med groten. Genom askåterföring minimeras risken för att marken på sikt får näringsbrist. Det finns inte tillräckligt med forskning för att fastslå exakt hur stora riskerna är med att inte återföra de ämnen som utvinns, men ur ett försiktighetsperspektiv är det klokt att återföra så mycket man kan, för att vara säker på att kunna upprätthålla den långsiktiga produktionsförmågan.
  • Askan är basisk och motverkar markförsurning. Om man plockar bort för mycket basiska ämnen får man mer och mer sur mark. Askan kan också motverka en människoskapande försurning, som kan uppstå via nedfall från atmosfären.
  • Aska kan ge god effekt på tillväxten. Undersökningar från de bördigaste markerna, bland annat i Halland, visar att man kan få en tillväxtökning på upp till 20% med hjälp av återföring av aska. På en normal skogsmark i Sydsverige landar det normalt på mellan 0-10% tillväxtökning.
  • Många verksamheter som får aska som restprodukt har svårt att veta vart man ska göra av den. Det finns en del alternativa användningsområden för aska. Ett stort antal askproducenter har dock visat intresse för att återföra den till skogen för att bli av med den på ett smidigt och hållbart sätt.

Sveaskog tillhör de som återför mest aska i hela Sverige.

Finns det några negativa effekter av askåterföring?

  • Askåterföring medför extra körning i skogen, även om man inte använder de största maskinerna.
  • I vissa fall kan maskinerna orsaka skada på stammar, vilket dock är ganska ovanligt.

För skogsmarkens räkning har inga negativa effekter med att sprida aska påvisats.

Är det dyrt att återföra aska?
Askåterföring är inte dyrt för en stor skogsägare, då askproducenterna ofta står för kostnaderna. För mindre markägare kan det kosta några hundra kronor per hektar att transportera och sprida aska.

För att vara kostnadseffektiv bör man försöka sprida askan på så stora arealer som möjligt vid ett och samma tillfälle. Det kan även göras på områden där grot inte plockats ut. På så sätt kan man kompensera i förväg på marker där man i framtiden ska utvinna skogsbränsle.

Regler och bestämmelser
Det finns inga tvång att återföra aska till skogsmark. Det finns heller inga förbud eller någon certifiering. Däremot finns det ett antal regler och föreskrifter att förhålla sig till när du väl bestämt dig för att du vill sprida aska. Bland annat behöver man ha i åtanke att askan ska testas för rätt näringsinnehåll samt att vissa skyddszoner reglerar vart du får placera ut aska. På skogsstyrelsen.se kan du läsa mer om vad som gäller vid askåterföring, askfria zoner och testning.
www.skogsstyrelsen.se/bruka-skog/godsling/askaterforing/

Askåterföring i framtiden
Peter tror och hoppas att återföring av aska är något som kan öka. Samhället har numer ett större kretsloppstänk och intresse för återanvända de resurser som finns. På sikt bör det gynna askåterföring i skog.