Insatsområden

Läs om våra olika insatsområden inom de gröna näringarna.

Skogsbränder, skadeangrepp och behovet av att bevara biologisk mångfald har skapat nya utmaningar för skogsbranschen. Samtidigt öppnar förändringar dörrar till nya affärsmöjligheter och tillväxt.
Skogens affärsmässiga möjligheter för besöksnäring, rekreation, småskalig träförädling, kolsänka samt livsmedelsförädling kan både ge nya intäkter för skogsägaren och samtidigt bidra till lösningar på utmaningar inom klimatområdet och biologisk mångfald.
Vi vill öppna upp för utökad samverkan mellan företag, utbildningsaktörer och offentlig sektor så att arbetstagarnas kompetens kan matchas bättre med skogsbranschens behov. Dessutom kan skogsägarna
En god fysisk och digital infrastruktur är grundläggande för landsbygdsföretag. Vi vill därför öppna upp till dialog om hållbara transporter för att ge möjlighet till fortsatt hållbar och ekonomisk utveckling inom området.
Skogsbranschen har utmaningar med att öka jämlikheten med avseende på bland annat etnicitet, kön och ålder. För att öka konkurrenskraften och bidra till långsiktig kompetensförsörjning