Brister inom skogsbilvägarnas utveckling och underhåll

Skogsbilvägarna i landet har erfarit en betydande försämring under de senaste tre decennierna. En nyligen genomförd nulägesanalys från Skogsstyrelsen pekar på flera faktorer som bidragit till denna nedgång. Däribland ökad belastning från tyngre fordon, bristande underhållsinsatser, ineffektiv samordning och påverkan från klimatförändringarna. Denna utveckling visar på behovet av omfattande åtgärder för att återställa och förstärka vägnätet för skogsbilar. Infrastrukturen är av stor vikt för sektorer som skogsbruk, näringsliv, turism och friluftsliv.

De omfattande skogsbilvägarna, som sträcker sig över cirka 21 000 mil i landet, utgör en central knutpunkt inte bara för skogsbranschen, där de möjliggör kostnadseffektiv råvaruproduktion, utan även för andra sektorer som rekreation och friluftsliv. Genom det enskilda vägnätet skapas arbetstillfällen och intäkter som gynnar lokalsamhällen runt om i landet. Särskilt avgörande är att enskilda vägar upprätthålls enligt korrekt standard, vilket i sin tur påverkar skogsbrukets effektivitet och lönsamhet.

I en ny nulägesanalys, genomförd av Skogsstyrelsen i samarbete med andra intressenter, har dock en mängd brister identifierats som kräver omedelbara åtgärder.

– Ska hjulen fortsätta snurra i hela landet så behöver vi fungerande och robusta skogsbilvägar, men tyvärr ser vi i vår analys att det finns stora brister som behöver åtgärdas. Därför behövs nu en bredd av åtgärder tas fram för att inte skogsbilvägarna ska bli en flaskhals i samhället, har Stefan Gunnarsson, vägspecialist på Skogsstyrelsen uttryckt.

Brister
Brister som har identifierats i rapporten:

  • Skogsbilvägarnas geometriska standard har försämrats under de senaste 30 åren. Det svenska vägnätet lider av en generell underhållsskuld.
  • Fordonens tyngd och storlek innebär en betydande ökning av slitage på väg och broar. Det eftersatta underhållet och bärighetsnedsättningar beräknas öka.
  • Det saknas idag en helhetsbild över det lågtrafikerade vägnätets status samt de olika aktörernas ansvar, krav och behov.
  • Det saknas en ansvarig myndighet som följer upp och driver utvecklingen
  • Det finns ingen uttalad gemensam standard inom skogsbruket för nybyggnation och upprustning av skogsbilvägar.
  • Klimatförändringarna ställer högre krav på vägnätet men också på kunskap och förebyggande åtgärder, inte minst på säsongsmässiga bärighetsvariationer, störtregn och avrinningsproblematik.

Åtgärdsförslag i ett första skede
Baserat på rapporten är nästa steg nu att utveckla gemensamma strategier och åtgärder inom branschen för det lågtrafikerade vägnätet.
Förslag på åtgärder:

  • Utveckling av vägdata är angeläget för effektiv ruttning och logistikplanering, detta gäller inte minst framkomligheten på broar för tunga fordon.
  • Utvecklad projektering vid nybyggnation med avseende på linjeföring, tillgång på bra material, dränering, lutning och vattenpassager.
  • Utvecklade normer och riktlinjer för underhållsåtgärder.
  • Ökad samverkan mellan fastighetsägare.

Källa: Skogsstyrelsen

Under våren kommer Arena Skog anordna kurser och nätverksträffar om skogsbilvägar. Håll utkik bland kurser och evenemang här på webbplatsen. Anmäl dig gärna till vårt nyhetsbrev för att vara säker på att få information om kommande aktiviteter.