Utlysning – Ansök om projektstöd för hållbara transportsystem

Fram till 3e oktober kan du söka stöd för projekt som bidrar med ökad kunskap och innovativa lösningar för att göra framtidens transportsystem hållbara och resilienta.

Projekt som beviljas stöd ska ha potential att bidra till att utlysningens syfte och ett eller flera av följande mål:

  • Ökad förståelse kring de hot, risker och möjligheter som finns i övergången mot ett framtida hållbart transportsystem och hur systemets resiliens på kort och lång sikt kan säkras.
  • Kunskap om vilka krav som finns på gods- och persontransporterna från samhällets aktörer och lösningar som stärker transportsystemets förmåga att stå emot störningar och anpassa sig så att funktionaliteten består.
  • Kunskap och lösningar kopplat till hur fysisk och digital infrastruktur, logistikupplägg, arbetsprocesser och policyer och regelverk kan bidra till att minska transportsystemets sårbarhet mot störningar.

En förutsättning för att uppnå utlysningens syfte är ökad samverkan mellan akademi, näringsliv, offentliga aktörer och andra organisationer där de aktörer som har nytta av forskningsresultaten deltar i upplägget och genomförandet av forskning och utveckling.

Vem kan söka?

Alla aktörer som kan bidra till ovanstående mål kan söka, exempelvis:

  • offentlig sektor
  • företag
  • universitet och högskolors samhällsvetenskapliga, humanistiska, tekniska och naturvetenskapliga discipliner
  • institut med anknytning till forskningsområdet
  • övriga aktörer med anknytning till forskningsområdet.

Projekt där olika typer av aktörer (bransch, akademi och forskningsinstitut etcetera) samverkar ses som positivt. Jämställdhet och mångfald ska beaktas vid sammansättning av projektgruppen, vid val av projektledare och vid projektets genomförande, innehåll, samt i dess mål och effekter.

Läs mer om utlysningen här.

Källa: Energimyndigeten