Artiklar

Agroforestry är ett engelskt ord som betyder skogsjordbruk, vilket omfattar jordbruk som kombinerar träd med odling och betesdjur. En gammal metod som man ser återinföras mer och mer i Sverige. Nu har du möjlighet att lära dig mer om ämnet genom ett kostnadsfritt studiebesök.
När vi idag, den 6 juni, firar Sveriges nationaldag, är det en ypperlig tidpunkt att reflektera över en av de mest grundläggande pelarna i vårt lands historia, kultur och ekonomiska välstånd: skogsbruket. Skogen har inte bara format vår nation geografiskt, utan också spelat en central roll i att bygga det Sverige vi känner idag.
Skogsbranschen har traditionellt varit en manligt dominerad sektor, men på senare år har det skett en ökad medvetenhet och ansträngningar för att främja jämställdhet. Trots framsteg kvarstår utmaningar som behöver hanteras för att uppnå verklig jämställdhet på arbetsplatsen.
Idag den 8e februari är det skogens dag. För oss på Arena Skog klappar givetvis hjärtana extra mycket för just skogen. Därför vill vi lyfta några av alla fördelar som den svenska skogen bidrar till.
Skogsbilvägarna i landet har erfarit en betydande försämring under de senaste tre decennierna. En nyligen genomförd nulägesanalys från Skogsstyrelsen pekar på flera faktorer som bidragit till denna nedgång. Däribland ökad belastning från tyngre fordon, bristande underhållsinsatser, ineffektiv samordning och påverkan från klimatförändringarna. Denna utveckling visar på behovet av omfattande åtgärder för att återställa och förstärka vägnätet för skogsbilar. Infrastrukturen är av stor vikt för sektorer som skogsbruk, näringsliv, turism och friluftsliv.
Att forsla bort skogsråvara påverkar skogens växtlighet och hälsa, eftersom viktiga näringsämnen försvinner. För att kompensera förlusten av näring kan man under kontrollerade former återföra aska som utvunnits från skogliga restprodukter. På så sätt gynnas skogens långsiktiga produktionsförmåga och problem som markförsurning motverkas.